Contact us on +084-040-4440 or admin@westlandherb.com

ปลดล็อค…กัญชาทางการแพทย์เสรี – รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ปลดล็อค…กัญชาทางการแพทย์เสรี – รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
September 3, 2022 klahan
Mascot-dicut.png

ปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

 

ปัจจุบันพืชกัญชงควบคุมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ภายใต้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 จึงต้องขออนุญาตและมีการควบคุมกำกับดูแลตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ เป็นการขอขออนุญาตปลูกเพื่อประโยชน์จากเส้นใยเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้ที่จะขออนุญาตปลูก : หน่วยงานของรัฐ

วัตถุประสงค์ในการขอรับใบอนุญาตปลูก : สำหรับใช้ในครัวเรือน / ใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม / ในเชิงพาณิชย์ / การศึกษาวิจัย / ผลิตเมล็ดพันธุ์รับรองสำหรับจำหน่าย

การยื่นคำขอ   :  กรณีต่างจังหวัด ให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในท้องที่ปลูก
: กรณีกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอ ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ทั้งนี้ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร และพัฒนา        นวัตกรรม เทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน นำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงบทบัญญัติบางประการของกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. 2559 และขณะนี้ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) อยู่ในระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อนาคตหากกฎกระทรวงฉบับใหม่มีผลใช้บังคับแล้ว จะสามารถตอบสนองความต้องการที่จะพัฒนาให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ พัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชงในทางอุตสาหกรรม ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากส่วนอื่นของกัญชง (Hemp) นอกจากเส้นใย และนำไปแปรรูปและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง หรืออาหาร

คุณสมบัติของผู้ที่จะขออนุญาตปลูก : หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

วัตถุประสงค์ในการขอรับใบอนุญาตปลูก :ใช้ประโยชน์จากเส้นใยตามวัฒนธรรมและใช้ในครอบครัว / เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม / ทางการแพทย์ /การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ / ในการผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง / ภารกิจอื่นของหน่วยงานของรัฐ

บทความโดย      กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

 

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล : medcannabis.go.th