Contact us on +084-040-4440 or admin@westlandherb.com

About Us

WEST LAND HERB (THAILAND)

ได้รับแต่งตั้ง เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย กัญชาและกัญชงรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปกัญชาและกัญชง
ของเครือข่ายในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ
จากวิสาหกิจชุมชนศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพร
แห่งริเวอร์แคว
(รหัสทะเบียน 2-71-01-04/1-0024)

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจัดจำหน่าย และ/หรือจัดหาลูกข่ายปลูกกัญชาและกัญชง

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย และหรือจัดหา บ_Page_1
สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย และหรือจัดหา บ_Page_2
สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย และหรือจัดหา บ_Page_3

WEST LAND HERB เป็นศูนย์กลางของกัญชาและกัญชง (Cannabis & Hemp) พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ ตั้งแต่

กลุ่มต้นน้ำ – จัดหาเมล็ดพันธุ์และเพาะปลูก

กลุ่มกลางน้ำ – โรงงานสกัดและแปรรูป

กลุ่มปลายน้ำ – ขายผลิตภัณฑ์สำเร็จ

WEST LAND HERB (THAILAND)

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และอาชีพที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปพร้อมๆกับสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนให้ชีวิตดีขึ้น ด้วยการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
****************************