Contact us on +084-040-4440 or admin@westlandherb.com

Vision & Mission

Slide 2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเติบโตอย่างยั่งยืน 1. มุ่งมั่นให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 3. สนับสนุนให้นำผลผลิตกัญชามาใช้เป็นยารักษาโรค อย่างเต็มรูปแบบ 4. เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานให้บุคคลากรมีความ เป็นมืออาชีพ และมีแนวคิดแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตขององค์กร WEST LAND HERB (THAILAND) MISSION